Wednesday, October 29, 2008

ژاپن نکته های پند آموز

دوستی برای اخذ مدرک تکنسن در ماشین های ژاپنی مدتی در توکیوی ژاپن مهمان بوده وی که از جمله کارشناسان خبره و بافهم و شعور کشورمان می باشد در صحبت های خود توصیف زندگی شرقی در ژاپن نکته های پند آموزی دارد که شاید مطالعه آن جالب و حاوی نکاتی باشد

او می گفت وقتی صبح زود از فرودگاه توکیو عازم محل آموزش بودم در طول مسیر مردمان این شهر را دیدم که اول صبح با شور نشاط و لبخندی که همگان بر لب داشتند شادان و با صبر و حوصله به سوی محل کار می رفتند ولی این رفتن نه مثل آنگونه که در کشور ما صبح با اوقات تلخی و با استرس بلکه شاداب و انگار برای رفتن به محل کار با هم در یک دوی ماراتن شرکت نموده اند با سرعت تمام انگار در ذهن من ایرانی در تجربه اول این مردمان می دوند .

منش تجاری و صنعتی ژاپنیها به جای سود فردی سرمایه گذاری آن سود در گسترش صنعت و تجارت است

فلسفه مدیریتی اکثر شرکت های ژاپنی ارائه خدمات به مردم یا به جامعه است به این خاطر اثرات کار خود را بر روی مردم و جامعه احساس می کنند

به نتیجه کار زیاد توجه ندارند با طرحهای بلند مدت بر روی فرایند کار توجه دارند .

طرحهای بلند مدت اجرا می کنند مدیریت براساس اهداف کلان می باشد

سخت کوشند

فرهنک کار گروهی دارند

به بزرگترها احترام می گذارند و اطاعت از مافوق دارند

هدف از کار کردن کسب درآمد نیست بلکه انجام وظیفه در راستای تعهد موجود نیست به اجتماع است

محل کار پس از خانه دومین محل زندگی است به عنوان محل کار و کسب درآمد نگاه نمی کنند

به سازمان خود تعلق خاطر دارند

رابطه بین مدیریت و کارکنان بر اساس اعتماد است ...

برگرفته از http://bahs.blogfa.com

No comments: