Thursday, July 29, 2010

دولت ژاپن بررسی تحریم ایران را آغاز کرد

دولت ژاپن بررسی تحریم ایران را آغاز کرد
تلویزیون سراسری ژاپن روز پنج‌شنبه گزارش داد که دولت ژاپن که تاکنون در برابر تحریم های تازه ایران دوراندیشی می کرد، کار بررسی تحریم های ویژه خود در برابر تهران را آغاز کرده است

شبکه (آن اچ کی) گفت که ایران با زیرپا گذاشتن مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به فعالیت‌های هسته یی خود ادامه می‌دهد

به گزارش این شبکه، پارلمان های آمریکا و اتحادیه اروپا به تازه گی تحریم های نفتی و گازی تازه یی را در برابر ایران را بتصویب رسانده و آن را بکار گرفته‌اند

این شبکه افزود که دولت ژاپن تاکنون به سبب واردات نفتی و روابطش با ایران در برابر تحریم تازه تهران دوراندیشی می‌کرده است، ولی پس از تازه ترین قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیرومندتر شدن تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا در برابر تهران، به این نیاز رسیده که باید خود را با آمریکا و اروپا هماهنگ کرده و فشار بر ایران را بیشتر کند

شبکه سراسری ژاپن گفت که از این رو در راستای تحریم ویژه ایران، نهادهای دولتی ژاپن همچون وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، صنعت و بازرگانی ژاپن دست به کار برای آراستن تحریم ها شده‌اند

به گزارش این شبکه ژاپنی، کنترل بیشتر داد و ستدهای بانکی، گسترش توقیف داراییهای شرکت های ایرانی از نمونه برنامه‌های تحریمی دولت ژاپن است که در دست بررسی می‌باشد

دولت ژاپن برنامه‌ریزی کرده که در جریان ماه آینده میلادی آگوست، پیش نویس تحریم های ویژه در برابر ایران را آماده کند


Saturday, July 03, 2010

ژاپن تحریم ایران را بررسی می‌کند


ژاپن تحریم ایران را بررسی می‌کند

کاتسویا اوکادا وزیر خارجه ژاپن گفت که توکیو در چارچوب همکاری با آمریکا و اروپا، تحریم ایران را بررسی می کند

اوکادا روز جمعه در نشست خبری پیرامون به تصویب رسیدن پیشنهاد تحریم ایران در پارلمان آمریکا گفت که توکیو همزمان با اطمینان بدست آوردن از چگونگی تدابیر تحریمی آمریکا و اروپا، مساله تحریم ایران را بررسی می‌کند

وزیر خارجه ژاپن پیرامون ارزیابی کشورش پیرامون تصمیم دولت و پارلمان آمریکا برای تحریم ایران گفت که او این اراده پارلمان آمریکا که نیاز به تحریم جدی ایران است را درک می کند، ولی توکیو نمی‌تواند درباره تصمیم گیریهای پارلمان یک کشور دیگر سخنی بگوید

اوکادا در زمینه دیدگاهش پیرامون تحریم های تازه ایران از سوی ژاپن در بیرون از چارچوب تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد افزود که این موضوعی است که باید آن را محتاطانه بررسی کرد

وزیر خارجه ژاپن در همین حال گفت که این موضوع بدین معنی نیست که ژاپن در تحریم ایران شرکت نمی‌کند ، بلکه این معنی را می‌دهد که توکیو تا آنجا که بتواند با آمریکا و اروپا در تحریم ایران هم گامی خواهد کرد، ولی با توجه به اینکه در اینجا سود و زیان ژاپن نیز وجود دارد ، باید پیش از تصمیم گیری آن را با دقت بررسی کند

وزیر خارجه ژاپن گفت که بنابراین توکیو پس از بدست آوردن آگاهی کامل از وضعیت ، هماهنگ با جامعه جهانی در این زمینه تدبیراندیشی خواهد کرد