Monday, June 22, 2009

من میگریم برای ایرانم

من میگریم برای ایرانم
ابتدا شما را نادیده می گیرند، بعد به شما می خندند، بعد با شما مبارزه می کنند، آنگاه شما پیروز خواهید شد! گاندی


No comments: