Saturday, July 03, 2010

ژاپن تحریم ایران را بررسی می‌کند


ژاپن تحریم ایران را بررسی می‌کند

کاتسویا اوکادا وزیر خارجه ژاپن گفت که توکیو در چارچوب همکاری با آمریکا و اروپا، تحریم ایران را بررسی می کند

اوکادا روز جمعه در نشست خبری پیرامون به تصویب رسیدن پیشنهاد تحریم ایران در پارلمان آمریکا گفت که توکیو همزمان با اطمینان بدست آوردن از چگونگی تدابیر تحریمی آمریکا و اروپا، مساله تحریم ایران را بررسی می‌کند

وزیر خارجه ژاپن پیرامون ارزیابی کشورش پیرامون تصمیم دولت و پارلمان آمریکا برای تحریم ایران گفت که او این اراده پارلمان آمریکا که نیاز به تحریم جدی ایران است را درک می کند، ولی توکیو نمی‌تواند درباره تصمیم گیریهای پارلمان یک کشور دیگر سخنی بگوید

اوکادا در زمینه دیدگاهش پیرامون تحریم های تازه ایران از سوی ژاپن در بیرون از چارچوب تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد افزود که این موضوعی است که باید آن را محتاطانه بررسی کرد

وزیر خارجه ژاپن در همین حال گفت که این موضوع بدین معنی نیست که ژاپن در تحریم ایران شرکت نمی‌کند ، بلکه این معنی را می‌دهد که توکیو تا آنجا که بتواند با آمریکا و اروپا در تحریم ایران هم گامی خواهد کرد، ولی با توجه به اینکه در اینجا سود و زیان ژاپن نیز وجود دارد ، باید پیش از تصمیم گیری آن را با دقت بررسی کند

وزیر خارجه ژاپن گفت که بنابراین توکیو پس از بدست آوردن آگاهی کامل از وضعیت ، هماهنگ با جامعه جهانی در این زمینه تدبیراندیشی خواهد کرد

No comments: