Sunday, October 14, 2007

MISHOP WORLD 2007 جشنواره بین المللی ژاپن


یکشنبه 14 اکتبر 2007 جشنواره بین المللی ژاپن MISHOP WORLD 2007

هر ساله جشنواره بین المللی بزرگی توسط شهرداری شهر توکیو- میتاکا بر گزار می شود که در آن خارجی های مقیم توکیو از سراسر جهان در آن حضور می یابند و به معرفی فرهنگ و رسوم و غذا و لباسشان می پردازند. امسال از جمله تعدادی از ایرانیان مقیم توکیو نیز در این جشن شرکت کرده بودند وبه شناساندن فرهنگ و هنر ایران پرداختند، یکی از آنها توسط خوشنویسی ، ژاپنی ها را با خط و خطاطی فارسی آشنا می کرد و دیگری توسط نقاشی به ژاپنی های خونگرم نزدیکی فرهنگی را از طریق مقایسه نقاشی ایران و ژاپن عرضه داشت . یکی دیگر از ایرانیان تاریخ ایران را معرفی می کرد. اگر در آینده ما بتوانیم حضور پر رنگتری در این گونه جشنواره ها داشته باشیم کمک خوبی است برای معرفی هر چه بهتر کشور عزیزمان ایران؛ زیرا ژاپنی ها اطلاعات خیلی ضعیفی از ایران دارند که در مواقعی این آشنایی با ایران به صفر می رسد.و همچنین باعث نزدیکی خود ایرانیان مقیم توکیو برای تبادل نظر و آشنایی با همدیگر می شود. در پایان از دست اندر کاران دولت ایران در ژاپن انتظار

می رود در این گونه موارد فعال تر عمل کنند.

No comments: