Sunday, February 07, 2010

نور فانوس ایرانیان معترض به تبهکاریهای ج ا شهر توکیو را روشن کرد


نور فانوس ایرانیان معترض به تبهکاریهای ج ا شهر توکیو را روشن کرد

شب گذشته (ششم فوریه)ایرانیان مقیم ژاپن در اعتراض به رفتار خشونت گرایانه و کشتار مردم بیگناه از سوی رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی با در دست گرفتن فانوس و شمع در برابر ساختمان دانشگاه سازمان ملل متحد در توکیو پایتخت ژاپن گردهم آیی کردند . ایرانیان سبز ژاپن در این گردهم آیی با محکوم کردن کشتار و شکنجه مردم بیگناه از سوی نیروهای رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی، عکس شهیدان راه آزادی را برای معرفی به شهروندان ژاپنی در دست گرفته بودند . یکی از ویژه گی های این گردهم آیی اعتراض آمیز بازخوانی لحظه های کشتن ندا شهید راه آزادی در تظاهرات بود که تاثر شهروندان ژاپنی را برانگیخت. دیگر ویژه گی این گردهم ایی اعتراض آمیز ایرانیان مقیم ژاپن روشن کردن شمع و فانوس برای رستگاری روح شهیدان آزادی بود که یک فضای زیبای روحانی در محل بوجود آورد . خواندن سرود همبستگی ای ایران و یار دبستانی نیز از دیگر برنامه های این گردهم آیی بود . در این گردهم آیی نمایندگانی از سازمان حقوق بشر (آمونستی) و شماری از شهروندان ژاپنی نیز حضور داشتند . در پایان این گردهم آیی بیانیه ایی به سه زبان فارسی، ژاپنی و انگلیسی صادر شد که در آن از ایرانیان و شهروندان ژاپنی و خارجی درخواست شد که به میهمانی سفارت رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی در توکیو نروند . یادآوری می شود که این گردهم آیی اعتراض آمیز، یکی از سه گردهم آیی برنامه ریزی شده ایرانیان مقیم ژاپن به مناسبت 22 بهمن می باشد

No comments: