Sunday, February 14, 2010

تظاهرات ايرانيان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در ژاپن

تظاهرات ايرانيان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در ژاپن
روز یکشنبه در همبستگی با مبارزات ازادیخواهی مردم ایران در شهر توکیو دست به یک راهپیمایی بزرگ زده و فریاد و خروش خود را بر سر سفارت رژیم سرکوبگر و فاشیست جمهوری اسلامی فرود آوردند

No comments: