Monday, November 10, 2008

پنج اس درفرهنگ ما

عشق يعني ظاهر باطن نما / باطني آکنده از نور خدا
پنج اس درفرهنگ ما
شعر زیر گزیده ای از آثار مرحوم مجتبی کاشانی است که به زیبایی پنج اس را تشریح کرده و مابقی را خود بخوانید بهتر است:
رمــز پيروزي ژاپن بسـته پنـج عامل است
گرچه آن در دين ما داراي شرح كامل اسـت
ليك آنها در عمل آن را عبارت گشــته اند
رتبه اول به توليـد و تجـارت گشـــته اند
رمـز اول، هر چه زائد را بـرون بردن ز كار
Seiri
رمـز دوم، هر چه را در جاي خود دادن قرار
Seiton
رمز ســوم، هرچه در جايش نهادن بعد كار
Seiso
رمز چهـارم، شــيوه آموزش زنجـيره وار
Seiketsu
رمز پنجـم، در نظافت شــهره دوران شدن
Shitsuke
در حقيقـت پاسـدار نيمي از ايمان شــدن
آنچه ژاپن آزمــوده جمله در احكام ماست
همـتي بايد كه اين شايســتگي انعام ماست

برگرفته از
http://www.bahareno.blogfa.com/post-839.aspx

No comments: