Wednesday, April 15, 2009

Sakura نوروز و بهار در ایران و شکوفه های گیلاس -توکیو

نوروز و بهار در ایران و شکوفه های گیلاس -توکیو
در شهر توکیو در ژاپن ، هم زمان با آغاز بهار در ایران , شکوفه های گیلاس در سراسر ژاپن شکوفان می شوند.شکوفه های گیلاس که به زبان ژاپنی بدان " سا.کو.را" گفته می شود هم زمان با سیزدهمین روز از نوروز ایرانی در سراسر ژاپن شکوفان می شوند و مانند چتر گلی بر ژاپن سایه می افکنند


در ژاپن به چنین روزهایی "ها.نا.می" گفته می شود. این روزها , روزهایی بسیار خوشی در سراسر ژاپن است و رسانه های ژاپنی به طور گسترده ای این روزها را پوشش تصویری و خبری می دهند. برخی از مردم نیز به خاطر هم سویی با طبیعت , تلاش می کنند از لباسهای صورتی رنگ بهره ببرند که بازآورد رنگ شکوفه های گیلاس را در خاطر دارد


آهنگ ویژه " سا.کو.را" نیز از موسیقی های دلنشینی است که این روزها در سراسر ژاپن به گوش می رسند.
برخی از مدیران شرکت ها نیز در یکی از روزها با کارکنانشان به پارکها می روند و ناهار را همانند روز سیزده نوروز ایرانی در طبیعت صرف می کنند


کودکان نیز در این روزها شادی بیشتری می کنند و دوست دارند که به طبیعت بروند. زیرا از یک سوی دیدن زیبایی های طبیعت دیدنی تر است که هم زمان با تعطیلی یازده روزه مدارس ژاپنی است , از سوی دیگر فرصت مناسبی است که به پرورش آنان نیز توجه بیشتری شود
سالمندان نیز با در این روزها بیشتر در پارکها دیده می شوند. برخی از شرکتهای ژاپنی که مسئول نگهداری این افراد هستند با خودروهای ویژه ای این افراد را به پارکها می آورند تا با تغییر روحیه , امید به زندگی بیشتری در این افراد فراهم آید

No comments: