Tuesday, September 04, 2007

ژاپن و پیوند های مفید

ژاپن و پیوند های مفید

شامل جزایر اصلی، هوكایدو هونشو- شیكوكو و كیوشو است كه در طول 1600 كیلومتر امتداد داشته، و همواره در معر ض بارش بارانهای موسمی زلزله توفان و گردباد قرار دارند. ژاپن كشوری كوهستانی است كه قسمت اعظم آن را، جنگلهای وسیع پوشانده و فقط بخش كوچكی از آن، قابل كشت و زرع است آب و هوای متغیری داشته، و بلندترین قله آن، كوه فوجی یاما به ارتفاع 3779 متر است. بزرگترین ناوگان صیادی جهان به ژاپن، تعلق دارد. به دلیل كمبود اراضی قابل كشت بعضی از مواد غذایی مورد نیاز مردم، از خارج، تهیه می شود. قسمت عمده ای از نیروی كار ژاپن، در صنایع این كشور كه در اطراف بنادر بزرگی چون یوكوهاما- اوزاكا و به خصوص، حومه ی پایتخت مستقر شده اند، اشتغال دارند. واردات ژاپن شامل: مواد غذایی نفت- و مواد خام بوده و صادرات آن عبارتند از: وسایل الكترونیكی- ماشین آلات صنعتی و ابزار مهندسی. این كشور، از بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهان معاصر، به شمار می رود

پیوند های مفید


No comments: