Tuesday, August 21, 2007

فرش فروشیهای توکیوفرش فروشیهای توکیو
از جمله مکان ها و اجتماعات مهمی که ایرانیهای مقیم ژاپن را به هم نزدیک کرده و انسجام هرچند محدود میان آنها را باعث می شود، می توان به حدود ده تا پانزده فرش فروشی که در سه اتحادیه فرش مختلف و یا در سه گروه حرفه ای دور هم اجتماع می کنند، نام برد
این هم عکسی از تابلو تبلیغاتی یکی از همین فرش فروشیها در ایستگاه قطار کیچی جوجی. در آینده بیشتر در مورد آنها می نویسم


No comments: