Friday, August 03, 2007

صد شعر از صد شاعر ژاپني


صد شعر از صد شاعر ژاپني
گرآورنده: فوجيوارانو سادايي(تيي كا)
مترجم: عليرضا سعادت
ناشر: قصه
چاپ اول: 1385
قيمت: 2100 تومان

خبرگزاري ميراث فرهنگي_ كتاب_ اين مجموعه دربردارنده نمونه هاي از گونه هاي شعر ژاپني است. برگزيده اي از اشعار دوران توكوگاوا كه فوجيو رانو يادايي گردآوري كرده و عليرضا سعادت آن را از ژاپني به فارسي ترجمه كرده است
اوگوراهيانين ايششو مجموعه‌اي است شامل صدشعر از صد شاعر ژاپني كه در قالب واگا سروده شده است امروزه به اين قالب شعري تانكا مي‌گويد.
واكا شعري است پنج خطي كه سي و يك هجا (سيلاب) دارد اين سي و يك هجا (سيلاب) دارد اين سي و يك هجا به ترتيب 7-7-5-7-5 نظم‌دهي شده‌اند اشعاري كه در اين مجموعه گردآوري شده است غالبا از انواع شعر عاشقانه و مربوط به آغازين دوره‌هاي سرايش شعر در ژاپن تا حدود قرن هفدهم است
اين اشعار به دست شاعر مشهور و منتقد ادبي قرن هفدهم فوجيوارانو سادايي (تيي كا) جمع آوري شده، سادايي مجموعه‌اي ديگر از واكا نيز گردآوري نموده كه با نام هياكونين شوكا(بهترين شعرهاي وران) منتشر شده است البته در اين مجموعه بسياري از اشعار موجود در هياكونين ايششو تكرار شده است
هياكونين ايششو محبوبيت بسياري در ميان مردم ژاپن دارد به گفته دونالد كيين اين مجموعه در بردارنده نمونه‌هايي از اساسي‌ترين گونه‌هاي شعر ژاپن است برگزيده‌اي از مقبول ترين اشعار از دوران توكوگاوا، تي‌كا(فوجيوارانو سادايي) به حق به عنوان داوري آگاه عمل نموده و با انتخابي دقيق و خردمندانه اين مجموعه را گردآوري كرده است كه مورد توجه بسياري از مردم ژاپن از دوران گذشته تا دوران معاصر است
تاثير هياكونين ايششو در ميام مردم ژاپن تا جايي است كه گونه‌اي از بازي كارت را با اين اشعار ابداع نموده‌اند كه او تاكارتا(كارتهاي شعر) ناميده مي‌شود اين بازي به ويژه در سالهاي اخير طرفداران بسياري در ژاپن پيدا كرده است
منتقدان و مترجمان غيرژاپني نظرات متفاوتي در باره ارزش ادبي اين مجموعه ارايه داده اند
آرتور واليي معتقد است كه اين مجموعه نوعي شفافيت و سادگي موجود در شعر ژاپن را نشان مي دهد كه داراي تنوع بسيار است
اما ركسروت نظر ديگري در اين باره داشته و مي گويد اين كتاب مجموعه‌اي ناهمگون از اشعار است كه گاهي بسيار عاميانه و به لحاظ ادبي كم ارزش هستند چه اينكه اشعار بسيار ارزشمند نيز در آن فراوان يافت مي‌شود
* دوره ادوياتكوگاوا: بخشي از تاريخ ژاپن است كه از سال 1603 شروع شده تا 1867 ميلادي ادامه مي‌يابد كه با نام پايه گذار آن ادو يا اتكوگاوا شگونات نام گذاري شده است اين دوران با شروع دگرگوني مي جي پايان مي‌يابد و در همين دوره است كه دوران مدرن ژاپن شكل‌گيري و آغاز مي‌شود

برگرفته از
http://www.chn.ir/news/?section=4&id=8957

No comments: