Wednesday, August 01, 2007

آمار مهاجران ایرانی ژاپن

آمار مهاجران ایرانی ژاپن

طبق آخرين آمارهاي ارائه شده از طرف وزارت امور خارجه ژاپن شش هزار ايراني به ‌صورت قانوني در اين كشور اقامت دارند. با توجه به شرايط و سيستم پذيرش مهاجر در ژاپن اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان مقيم به واسطه ازدواج، اجازه اقامت كوتاه و يا بلندمدت دريافت كرده‌اند كه تمام اين افراد مردان ايراني هستند كه با زنان ژاپني ازدواج كرده‌اند.
از طرفي به استناد بند 6 ماده 976 قانون مدني همسران مردان ايراني تابعيت ايراني‌ دارند، بنابراين از حيث حقوقي مي‌توان اتباع ايراني را حدود دوازده هزار نفر برآورد كرد كه چنانچه براي هر خانواده حداقل يك فرزند در نظر گرفته شود، جمعيتي را كه مي‌توان به آنان عنوان ايراني اطلاق كرد، حدود هجده هزار نفر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، در حال حاضر برخي از ايرانيان مهاجر نيز به صورت غيرقانوني و غير مجاز در ژاپن اقامت دارند كه آمار دقيقي از آنها در دسترس نيست. تعداد اين افراد حدوداً بين 2 تا 3 هزار نفر برآورد شده است.
در دهه 60 شمسي پس از موج اول مهاجرت ايرانيان به كشورهايي اروپاي و آمريكا به دلايل فرهنگي و سياسي، در دهه هفتاد شمسي اين موج مهاجرت به ژاپن متمايل شد. بسياري از اين ايرانيان كارگران ساده‌اي بودند كه براي پيداكردن كار به ژاپن رفتند و پس از مدتي به ايران باز گشتند، اما تعدادي از آنها نيز مقيم اين كشور شدند. از اواخر دهه 70شمسي موج جديد مهاجرت ايرانيان به سوي كانادا متمايل شد. بيشتر آنان افراد تحصيلكرده‌اي بودند كه براي پيدا كردن كار يا براي ادامه تحصيل به اين كشور رفتند

No comments: